SKOLE­LEDER-VIKAR

Få arbejdsro – mens vi leder skolen

Akut og fleksibel assistance på lederniveau

Driftssikker skoleledelse – også i mellemperioder

SKOLELEDER-VIKAR: MISSION OG KONCEPT

SKOLELEDER-VIKAR er et visionært og nytænkende ledelsesvikarbureau, der sikrer kompetent, driftssikker og økonomisk fordelagtig ledelse af skoler og institutioner – i perioder med manglende ledelse.

Vi påtager os som skoleledervikarer både at varetage skolelederrollen, funktionen som pædagogisk afdelingsleder samt at løse administrative ledelsesopgaver. Og på trods af navnet SKOLELEDER-VIKAR, har vi også stor erfaring som konstituerede ledere af daginstitutioner.

Konceptet bygger på, at pensionerede skoleledere samt ledere på pause tilbyder at træde til som ledervikarer, for at hjælpe kommuner, skoler og institutioner, der har et akut behov for kompetent og erfarent ledelsesassistance.

Derudover tilbyder vi også:

 • ledelsessparring, rådgivning og coaching til skoleledere og ledelsesteam
 • værdiskabende netværksforløb både for erfarne og nye skoleledere, afdelingsledere og institutionsledere.
Ann-Dorit Völcker og Signe Boegh

TEAMET HOS SKOLELEDER-VIKAR

Personerne – og idéen – bag SKOLELEDER-VIKAR er Ann-Dorit Völcker og Signe Boegh, som i 2018 udviklede konceptet SKOLELEDER-VIKAR.

Siden har vi budt velkommen til Pernille Fabricius og Bo Slemming, som nu indgår i SKOLELEDER-VIKARs faste team.

Vi er alle fire passionerede (tidligere) skoleledere med mangeårig ledelseserfaring fra flere kommuner, folkeskoler, specialtilbud samt øvrige skoleformer og institutioner.

Derudover har vi et stort netværk af pensionerede – men stadig meget dedikerede – skoleledere, som vi kan trække på. Pensionerede skoleledere med tid og overskud til at tage kortere eller længerevarende ledelsesvikariater.

Tilknyttet SKOLELEDER-VIKARs “lederbank” er også ledere på pause. Kompetente ledere, som midlertidigt er uden faste jobs. Men med lyst til og mod på at træde til som ledervikarer.

Vi kommer ”udefra”, men i kraft af vores mangeårige erfaring som skoleledere har vi et stort kendskab til skoleverdenen ”indefra” – og formår derfor kompetent og professionelt fra dag 1 at varetage de mange forskellige ledelsesfunktioner, -opgaver og -udfordringer.

Få mere at vide om SKOLELEDER-VIKARs faste team under Hvem er vi?


Ann-Dorit Völcker og Signe Boegh

Vores ydelser

Skoleleder vikar

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau

Læs mere

Skoleledernetværk

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber

Læs mere

Process ledelse

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

Læs mere

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau


Læs mere

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber


Læs mere

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

 

Læs mere

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau


Læs mere

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber


Læs mere

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

Læs mere

Skole­leder­­vikar

Vi er et ledelsesvikarbureau, der tilbyder akut, periodisk og fleksibel ledelsesassistance til skoler og institutioner.

Gennem vores mange­årige erfaring som skoleledere i folkeskolen og ledere i øvrige skoleformer og institu­tioner, ved vi, at et skoleleder­ophør meget ofte er en stor udfordring for både medarbejdere og det tilbage­værende ledelsesteam.

Ofte er det ikke være muligt at konstituere en souschef i skoleleder­stillingen, og derfor hentes der skoleleder­assistance fra en af kommunes øvrige skoler – med risiko for, at det også vil belaste denne skole.

En udfordring kan også være, at en skole ikke blot mangler skole­lederen, men også helt eller delvist mangler den øvrige ledelse pga. sygdom eller ophør. Det vil også være med til at skabe utryghed og manglende arbejdsro på skolen.

Med en ansættelse af en erfaren og kompetent skoleledervikar sikrer I, at skolen – også i perioder med manglende skole­ledelse – ledes både driftssikkert og visionært.

Skoleleder vikar
Skoleleder vikar

Vi tilbyder:

 • kompetente vikarer med solid ledelsesbaggrund, viden og indsigt
 • stabil og driftssikker skoleledelse fra dag 1
 • skoleudvikling og innovativ skoleledelse også i mellemperioder
 • ledelsesassistance til folkeskoler, specialskoler og privatskoler – samt til daginstitutioner
 • mulighed for assistance på flere ledelsesniveauer – og til specifikke områder
 • en fleksibel og økonomisk fordelagtig aftale.

Vi tilbyder:

 • kompetente vikarer med solid ledelses­baggrund, viden og indsigt
 • stabil og driftssikker skoleledelse fra dag 1
 • skoleudvikling og innovativ skoleledelse også i mellem­perioder
 • ledelsesassistance til folke­skoler, special­skoler og privatskoler – samt til daginstitutioner
 • mulighed for assistance på flere ledelsesniveauer – og til specifikke områder
 • en fleksibel og økonomisk fordelagtig aftale.
Skal vi drikke en kop kaffe sammen? Vi besøger gerne jeres skole, institution, bestyrelse eller forvaltning/kommune og fortæller mere om, hvordan vi kan hjælpe jer ud fra jeres specifikke behov.

Med en ­leder­vikar får I:

 • ro til at finde den bedste løsning på den manglende skoleledelse
 • tryghed og stabilitet hos medarbejdere, elever og forældre
 • arbejdsro til det tilbage­værende ledelsesteam og skolebestyrelse
 • vikarledere med stort indblik i og forståelse for at være ledere i et politisk styret system
 • skolelederassistance med tydeligt fokus på at skabe effekt og følgeskab i forhold til elevernes læring og trivsel
 • en økonomisk fordelagtig og fleksibel løsning – uden opsigelsesvarsel og uden udgifter til pension, løn under sygdom m.m.

SKOLE­LEDER­NETVÆRK OG LEDELSES­SPARRING

Vi faciliterer ledernetværk og værdiskabende ledelses­fællesskaber med en tydelig vision, formål og rammesætning.

Som erfarne skoleledere ved vi, at netværksgrupper meget ofte fravælges i en travl lederhverdag. På trods af en oprigtig interesse og et behov for at deltage i et meningsfuldt ledelsesfællesskab, oplever mange ledere nemlig ofte, at de kan bruge deres tid mere optimalt på skolen eller i institutionen.

Derfor ved vi, at meningsfuld deltagelse i ledelses­netværksgrupper kræver netværksforløb med et tydeligt formål, indhold og struktur samt en stor fælles passion for ledelse.

Samtidig oplever vi, at det er vigtigt, at netværksgrupperne sammensættes med ledere inden for samme faggruppe og på samme ledelsesniveau.

Skoleledernetværk
Skoleledernetværk

VI UDBYDER NETVÆRKS­FORLØB:

 • for nye skoleledere og mellemledere
 • for erfarne skoleledere
 • for daginstitutionsledere, plejehjemsledere m.fl.
 • for ledere, der ønsker at kombinere netværk med fysisk udfoldelse, naturoplevelser og innovation
 • for ledere, der oplever sig stressede og (måske) i tvivl om, om lederjobbet er det rigtige
 • for ledere, der ønsker 1-1 sparring og coaching

Skal vi drikke en kop kaffe sammen? Så fortæller vi mere om indhold, tids- og økonomiramme – og hører naturligvis, hvilke specifikke ønsker du har til netværksforløb.

VI UDBYDER NETVÆRKS­FORLØB:

 • for nye skoleledere og mellemledere
 • for erfarne skoleledere
 • for daginstitutionsledere/plejehjemsledere m.fl.
 • for ledere, der ønsker at kombinere netværk med fysisk udfoldelse, naturoplevelser og innovation
 • for ledere, der oplever sig stressede og (måske) i tvivl om, om lederjobbet er det rigtige
 • for ledere, der ønsker 1-1 sparring og coaching.

Med et netværksforløb får I:

 • et værdiskabende ledelses­fællesskab med en tydelig vision og formål
 • et fortroligt rum til refleksion og kollegial gensidig sparring
 • mulighed for udvikling af ledelsesidentitet og -ledelsesfaglighed
 • rum til at tage komplekse ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer op
 • udvikling af ledelsesrollen som facilitator
 • mulighed for udvikling af den strategiske og innovative ledelsesrolle
 • fokus på rollen som leder af ledelsesteamet
 • et rum, hvor ledelsestiden bruges optimalt.

Skal vi drikke en kop kaffe sammen? Så fortæller vi mere om indhold, tids- og økonomiramme – og hører naturligvis, hvilke specifikke ønsker du har til netværksforløb.

Vi tilbyder også

Vi kan også rekvireres til særlige opgaver som I – skole- og institutionsledere – har behov for hjælp til.

Kontinuerlige organisations­forandringer er både et vilkår og en mulighed for udvikling og læring. Men samtidig ved vi også, at den ofte ultra travle lederhverdag levner meget lidt tid, overskud og strategisk overblik til også at lede og implementere væsentlige organisations- og kulturændringer. Her vil et samarbejde med en ledelsesproceskonsulent være en god hjælp.

Som jeres samarbejdspartnere trækker vi på vores mangeårige baggrund som skoleledere og proceskonsulenter, hvor vi har stor erfaring med ledelse og implementering af både interne organisationsændringer og af større komplekse tværfaglige udviklingsprojekter.

Vi rekvireres til opgaver, der spænder fra den fulde projektledelse – til oplæg på udviklingsdage og teammøder – eller til at være ledelsesteamets samarbejdspartnere i form af sparring og inspiration. Med ekstern bistand gives der mulighed for, at ledelsesteamet både kan tage et strategisk helikopterblik på organisationen – og samtidig også i højere grad være aktivt deltagende i processen sammen med medarbejdergruppen.

Vi inviteres gerne på en kop kaffe til en uforpligtende snak om de organisationsforandringer og udfordringer, som I står overfor – og om, hvad I kunne ønske jer hjælp til.

Process ledelse
Process ledelse

Vi tilbyder også hjælp til:

 • skræddersyede opgaver/projektforløb
 • projektledelse af skolesammen­lægning/fusionsprocesser – med skabelse af det fælles tredje
 • justering af værdigrundlag – fra støvet dokument i skrivebords­skuffen til fælles referenceramme
 • justering af ledelsesgrundlag – fra ledelsesgruppe til dynamisk ledelsesteam
 • udvikling af teamsamarbejde – med fokus på både indhold & struktur, kompetencer & potentialer
 • mødefacilitering, udvikling af mødepraksis – fra oplevelse af spildtid til skabelse af mening, involvering og effekt
 • udfærdigelse af handleplan for optimering af det psykiske arbejdsmiljø – med fokus på kerneydelse, effekt og trivsel
 • konflikthåndtering & mægling – på individ-, team- og organisations­niveau
 • udfærdigelse af kommunikations­plan – med fokus på den gode historie, meningsfuld kommunikation & stærke relationer

HVEM ER VI

Ann-Dorit Völcker

Ann-Dorit Völcker


Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR 

Ann-Dorit har mere end 25 års ledelseserfaring fra folkeskoler, ungdomsskole/produktionsskole,
specialtilbud og konsulent­virksomhed. Derudover har hun i flere perioder været konstitueret skoleleder.

Som skoleleder er Ann-Dorit stor fokus på kompetence­udvikling, kapacitets­tilpasning og økonomi­styring. Og så er hun en stærk skoleledelses­praktiker, der hurtigt formår at skabe overblik, struktur og udvikling.

Ann-Dorit har stor erfaring med ledelse af ledere – og med både at kunne navigere i bestyrelses­arbejdet samt i en politisk virkelighed med mange interessenter.

I sin måde at lede på inddrager Ann-Dorit både ledelses­teamet, medarbejderne, eleverne og forældre­kredsen, og får derved skabt følgeskab til at udvikle en højt ydende lærings­kultur.

Ann-Dorit har også stor erfaring med ledelse af større udviklings­projekter, kultur­forandringer og fusions­processer.

Se yderligere på Ann-Dorit’s LinkedIn-profil

Signe Boegh

Signe Boegh


Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR

Signe har siden 1990 beskæftiget sig med skoleledelse på forskellige ledelsesniveauer, og hun har både ledelses­erfaring fra folkeskoler, kommunale forvaltninger og bestyrelser i Brøndby, Lejre og Greve Kommune.

Fra de mere end 30 års erfaring som leder har hun følgende primære kompetencer: Skoleledelse, strategisk og pædagogisk ledelse. Ledelses­sparring og coaching. Teamudvikling og netværks­dannelse.

Signe er struktureret, retnings­visende og har stærke relations­kompetencer. Derudover har hun stor administrativ og politisk tæft.

Signe har et stærkt blik for inddragelse af relevant teori og data, samtidig med at hun formår at balancere mellem fornyelse og eksisterende viden.

Endvidere har hun også et stort fokus på konflikt­håndtering og mægling – samt på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

Se yderligere på Signe’s LinkedIn-profil

Pernille Fabricius

Pernille Fabricius


Ledelsesrådgiver i SKOLELEDER-VIKAR 

Pernille har mere end 20 års ledelses­erfaring fra folkeskoler på Frederiksberg og i Gladsaxe Kommune – samt ledelses­erfaring fra en privatskole i København. Hun har desuden været National Chef for lærer­fagligt mentor­korps i Teach First Danmark.

Pernille har stor erfaring mht. at etablere og udvikle spændende, innovative, anderledes skoler og projekter, og hun har bl.a. været med til at opbygge to skoler helt fra bunden.

Pernilles styrke er, at hun formår at implementere nye værdier og ny organisations­kultur – og at skabe følgeskab herfor blandt medarbejdere, forældre­kreds, forvaltning og politikere.

Hun har desuden et stort fokus på kerne­ydelsen: børnenes og medarbejdernes trivsel, arbejds­glæde og faglige udvikling.

Derudover har Pernille har et stærkt blik for udvikling af team­samarbejde, ledelses­sparring, coaching og netværksdannelse.

Se yderligere på Pernille’s LinkedIn-profil

Bo Slemming

Bo Slemming


Ledelsesrådgiver i SKOLELEDER-VIKAR

Bo har 30 års skoleledelses­erfaring – heraf de sidste 20 år som skoleleder i Rødovre Kommune. Han har derudover stået i spidsen for udviklingen af kommunens idrætsprofil­skole.

Bo har også stor erfaring med at være konstitueret skoleleder på andre af Rødovre Kommunes skoler i både længere og kortere perioder – samtidig med, at han var fungerende skoleleder på egen skole.

Som skoleleder er Bo en stærk kapacitet. Han er rammesættende med fokus på formidling, kommuni­kation og inddragelse af både medarbejdere, ledelse, forældre og samarbejdspartnere.

Bos ledelsesstil er coachende, tillids- og relationsskabende – både i forhold til børn og voksne.

Et vigtigt overordnet fokus for Bo er børn og unges faglige, sociale og fysiske udvikling og trivsel. Altså skolens kerneydelse.

Se yderligere på Bo’s LinkedIn-profil

Kontakt Ann-Dorit


23 80 05 51

ann-dorit@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR Ann-Dorit Völcker

Kontakt Ann-Dorit


23 80 05 51

ann-dorit@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR Ann-Dorit Völcker


Kontakt Signe


21 72 27 99

signe@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR Signe Boegh


Kontakt Signe


21 72 27 99

signe@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR Signe Boegh

Sparring

© SKOLELEDER-VIKAR

CVR:39313790

Hjemmesiden udarbejdet af Merethe Veith 2018

Hjemmesiden udarbejdet af Merethe Veith